Elektroonilise reisiloa taotlemise süsteemi (ESTA) võrguspikker

Reisiluba

Mis on reisiluba?
Miks on vaja laiendada ESTA andmepanka infoga, mis on kogutud viisavabadusprogrammiga reisijatelt?
Kellele on reisiluba kohustuslik?
Kas reisiluba tagab mulle sissepääsu Ameerika Ühendriikidesse?
Kas reisiluba on viisa?
Kui kaua mu reisiluba kehtib?
Millal ma pean reisiloa taotlema?
Kas reisi kavandavad isikud saavad taotleda ESTA reisiluba, kui neil pole konkreetseid reisiplaane ja nad tahavad reisida Ameerika Ühendriikidesse lühikese etteteatamisajaga?
Kas viisanõudest loobumise programmis osalevate riikide kodanikud vajavad reisiluba ka juhul, kui nad sisenevad Ameerika Ühendriikidesse, olles läbisõidul mõnda teise riiki?
Kas viisanõudest loobumise programmi raames reisiv isik, kellel on rohkem kui üks pass, saab reisida Ameerika Ühendriikidesse passiga, mida ta ei kasutanud reisiloa taotlemisel?
Kas viisanõudest loobumise programmi raames reisiv isik, kellele on ESTA kaudu väljastatud reisiluba, peab täitma vormi I-94W?
Miks on viisanõudest loobumise programmi raames Ameerika Ühendriikidesse reisimisel vaja ESTA kaudu väljastatud reisiluba?

Viisanõudest loobumise programm

Mis on viisanõudest loobumise programm?
Millised riigid osalevad viisanõudest loobumise programmis?
Kellel on õigus taotleda viisanõudest loobumise programmi raames riiki sisenemist?
Millised on viisanõudest loobumise programmi raames reisimiseks sobivale passile esitatavad nõuded?
Millal ma pean Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks viisa muretsema?
Kas viisanõudest loobumise programmi kasutamisel on halbu külgi?
Mis juhtub siis, kui viisanõudest loobumise programmi raames reisiloa taotlejale ei anta riiki sisenemiseks luba?
Kust saab täiendavat teavet viisanõudest loobumise programmi kohta?
Miks on viisanõudest loobumise programmi raames Ameerika Ühendriikidesse reisimisel vaja ESTA kaudu väljastatud reisiluba?
Lisades need lisaküsimused, kas ESTA on nüüd samaväärne elektroonilise viisaga?

Reisiloa taotlemine

Kuidas taotleda reisiluba Ameerika Ühendriikidesse?
Kas saaksite anda nõu teatud turvalisuse küsimustes?
Kas reisijad peavad reisiloa paberile prindituna lennujaama kaasa võtma?
Kas see veebisait on turvaline ja privaatne?
Millised on nõuded arvutile ESTA kasutamisel, et taotleda reisiluba Ameerika Ühendriikidesse?
Kas reisiv isik peab kunagi ESTA kaudu reisiluba uuesti taotlema?
Minu reisiluba on kehtiv Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks, kuid aegub enne riigist lahkumist. Kas pean enne reisi taotlema uue reisiloa?
Mis siis, kui mul on topeltkodakondsus, kuid minu mitte-viisavabadusprogrammiga pass on aegunud või mul ei ole selle riigi passi?
Kas mu ESTAst keeldutakse, kui jätan kohustusliku andmevälja täitmata?
Miks vajame teie tööandja andmeid?

Reisiloa uuendamine

Milliseid andmeid võin ma uuendada?
Mida peaksin tegema, kui minu passiandmed on muutunud?
Kuidas saab taotleja parandada taotlusel esinevat viga?
Kuidas saab taotleja parandada passi väljastamise kuupäeva või passi kehtivuse kuupäeva pärast reisiloa taotlemist ESTA süsteemis?
Mis juhtub, kui ma tahan uuendada oma taotlust, kuid mul ei ole taotluse numbrit?

Reisiloa eest makstav tasu

Kas reisiluba on tasuline?
Kuidas reisiloa eest maksta?
Kas ma saan ühe maksega tasuda kahe või enama taotluse eest?
Mitu taotlust on lubatud ühe maksega esitada?
Kas ma saan esitada taotluse(d) ja tasuda nende eest hiljem?
Kas minu krediitkaardi andmete sisestamine on turvaline?

Mitme taotluse esitamine

Kui maksan grupi kõigi taotluste eest korraga, kas kõigi taotluste ESTA olekut muudetakse sel juhul üheaegselt?
Kuidas saan esitada mitu taotlust?

ESTA andmete privaatsus

Kuidas kaitseb Ameerika Ühendriikide valitsus ESTA andmete privaatsust ja kellel on neile andmetele juurdepääs?
Kui kaua säilitatakse reisiloa taotluse andmeid?
Kas DHS jagab ESTA andmeid teistega?

Reisimine pole lubatud

Mida peab reisija tegema, kui tal ei ole lubatud ESTA raames reisida?
Kas reisija, kellel pole lubatud ESTA raames reisida, peab esitama uue taotluse?
Kuidas saab reisija teada reisiloa väljastamisest keeldumise põhjuse?
Kui reisijale keelduti väljastamast reisiluba, kuid tal on vaja kohe reisida, kas siis on võimalik taotleda kiirviisat Ameerika Ühendriikide saatkonnas või konsulaadis?

Tõrkeotsing

Mis juhtub, kui ma tahan uuendada oma taotlust, kuid mul ei ole taotluse numbrit?
Millised on nõuded arvutile ESTA kasutamisel, et taotleda reisiluba Ameerika Ühendriikidesse?
Minu grupp on lukustatud ja ma ei saa oma grupi ID kasutada, et ligi pääseda oma taotlusele. Kuidas ma saan ligi pääseda oma taotlusele?

 

 

Reisiluba

Mis on reisiluba?

Viisanõudest loobumise programmi raames Ameerika Ühendriikidesse reisimisel on viisavabale reisimisele esitatavaid nõudeid kõrgendatud turvalisusnõuete täitmise eesmärgil suurendatud. Viisanõudest loobumise programmis osalevate riikide kodanikel on endiselt õigus reisida ilma viisata, kuid enne Ameerika Ühendriikidesse reisimist tuleb neil hankida reisiluba.

Reisiloa menetlus on alljärgnev:

Ameerika Ühendriikide siseriikliku julgeoleku ministeerium (DHS) ning tolli-ja piirikaitseagentuur pakuvad turvalist avalikku veebisaiti, kust leiate automatiseeritud vormi endale või kolmandatele isikutele reisiloa taotluse täitmiseks. Pärast vajalike elulooliste, reisi- ja krediitkaardi andmete sisestamist turvalisel veebisaidil analüüsib süsteem teie taotlust, et langetada otsus teie sobivuse kohta viisanõudest loobumise programmi raames ilma viisata Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks. Süsteem annab teile automaatse vastuse ja enne lennuki pardale astumist kontrollib teie teenusepakkuja teie reisiloa kehtivust Ameerika Ühendriikide tolli- ja piiriameti andmebaasist.

Tagasi lehekülje algusse

 

Miks on vaja laiendada ESTA andmepanka infoga, mis on kogutud viisavabadusprogrammiga reisijatelt?

Alates 9/11, on viisavabadusprogrammi (VWP) arenenud reisimise lihtsustamise programmist, mis arvestas majandusliku migratsiooni ohtu, jõulisemalt turvastandardeid arvestavaks programmiks, mis on kavandatud, vältimaks terroristide ja organiseeritud kuritegevust. Nõuet, et kõik viisavabadusprogrammiga reisijad peavad enne Ameerika Ühendriikidesse reisimist (Electronic System for Travel - Elektrooniline Reisisüsteem) ESTA ära täitma, tutvustas The Secure Travel and Counterterrorism Partnership Act of 2007 (Turvalise reisimise ja terrorismivastase koostöö seadus 2007)i (osad soovitused seadusest 9/11 Commission Act of 2007 (9/11 komisjoni akt 2007) on on tuntud ka kui "9/11 Akt") (Pub. L. nr 110-53), et parandada individuaalsete, viisavabadusprogrammi kuuluvate riikide reisijate sõeluuringut.

USA sisejulgeolekuministeerium peab olema liikuv, valvas ja pidevalt muutuvate ohtudega kohanev. USA sisejulgeolekuministeerium ei ole teinud kuue aasta jooksul, millal süsteem on kasutusel olnud, olulisi uuendusi ESTA andmeelementide praeguses ESTA rakenduses, kuigi terroristide ja organiseeritud kuritegevuse areng USAs on olnud märkimisväärne. USA sisejulgeolekuministeerium on kindlaks teinud, et täiendavate andmeväljade kasutamine ESTA rakenduses, suurendab USA sisejulgeolekuministeeriumi võimet, teha täpsemat ja tõhusamat sõeluuringut, et tuvastada reisijad, kes kujutavad endast võimalikku turvariski kodumaale.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kellele on reisiluba kohustuslik?

Kõik viisanõudest loobumise programmi raames ilma viisata reisivad isikud peavad enne Ameerika Ühendriikidesse õhu- või mereteed pidi reisimist omama kehtivat reisiluba. Isegi ilma piletita reisivatel lastel peab olema kehtiv reisiluba juhul, kui neil puudub Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks viisa. Avaldus võib olla sisse antud kolmanda isiku poolt viisanõudest loobumise programmi raames reisiva isiku nimel.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas reisiluba tagab mulle sissepääsu Ameerika Ühendriikidesse?

Juhul, kui teile on väljastatud elektrooniline reisiluba, võimaldab see teil viisanõudest loobumise programmi raames Ameerika Ühendriikidesse reisida, kuid ei garanteeri teile sissepääsu Ameerika Ühendriikidesse. Ameerika Ühendriikidesse saabumisel kontrollib teid Ameerika Ühendriikide tolli- ja piirikaitse ametnik, kes võib langetada otsuse, mis keelab teil viisanõudest loobumise programmi raames või mis tahes muul Ameerika Ühendriikide seadusandlusest tuleneval põhjusel maale sisenemise.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas reisiluba on viisa?

Ei, heakskiidetud reisiluba ei ole viisa. See ei vasta juriidilistele ega regulatiivsetele nõuetele asendamaks Ameerika Ühendriikide viisat juhtudel, mis sätestavad viisakohustuse kooskõlas Ameerika Ühendriikide seadustega. Kehtiva viisaga isikud saavad sellega endiselt Ameerika Ühendriikidesse reisida eesmärgil, milleks see väljastati. Kehtivate viisadega reisivad isikud ei pea reisiluba taotlema.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kui kaua mu reisiluba kehtib?

Reisiload, mida pole tühistatud, kehtivad kaks aastat alates väljastamise kuupäevast või teie passi kehtivuse viimase kuupäevani, sõltuvalt sellest, kumb esimesena aset leiab. Ekraanil Luba väljastatud kuvatakse teie reisiloa kehtivuse viimane kuupäev.

Tagasi lehekülje algusse

 

Millal ma pean reisiloa taotlema?

Taotlused võib esitada millal tahes enne Ameerika Ühendriikidesse reisimist. Siseriikliku julgeoleku ministeerium soovitab reisilubade taotlused sisse anda vähemalt 72 tundi enne reisi algust. Reisiload, mida pole tühistatud, kehtivad kaks aastat alates väljastamise kuupäevast või teie passi kehtivuse viimase kuupäevani, sõltuvalt sellest, kumb esimesena aset leiab.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas reisi kavandavad isikud saavad taotleda ESTA reisiluba, kui neil pole konkreetseid reisiplaane ja nad tahavad reisida Ameerika Ühendriikidesse lühikese etteteatamisajaga?

Jah. Konkreetsed reisiplaanid ei ole taotluse esitamise ajal kohustuslikud.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas viisanõudest loobumise programmis osalevate riikide kodanikud vajavad reisiluba ka juhul, kui nad sisenevad Ameerika Ühendriikidesse, olles läbisõidul mõnda teise riiki?

Abikõlblikud kodanikud või nende riikide kodanikud, kes osalevad viisavabadusprogrammis, peavad taotlema Ameerika Ühendriikidelt, kas reisiluba või transiitviisat. Kui reisija on teel teise riiki ja plaanis vaid USAst läbi sõita, siis peab reisija reisiloa taotluse lõpetamisel ESTAs valima "Jah", vastates küsimusele: ""Kas teie reis USAsse on transiidiks teise riiki?".

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas viisanõudest loobumise programmi raames reisiv isik, kellel on rohkem kui üks pass, saab reisida Ameerika Ühendriikidesse passiga, mida ta ei kasutanud reisiloa taotlemisel?

Ei. Igal viisanõudest loobumise programmi raames reisival isikul peab olema reisiluba passi jaoks, mida ta plaanib kasutada Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks. Kui reisiv isik hangib uue passi, peab ta esitama ESTA süsteemis uue reisiloa taotluse, kasutades uut passi. Iga uue taotluse esitamisel kohaldatakse töötlemistasu.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas viisanõudest loobumise programmi raames reisiv isik, kellele on ESTA kaudu väljastatud reisiluba, peab täitma vormi I-94W?

ESTA programmi rakendamine võimaldas DHS-il kõrvaldada nõude, mille kohaselt pidid viisanõudest loobumise programmi raames reisivad isikud enne Ameerika Ühendriikidesse sisenemist täitma vormi I-94W. Viisanõudest loobumise programmi raames reisiloa saanud õhu- või mereteed pidi saabuvate isikute taotluste töötlemisel on CBP läinud üle paberivabale asjaajamisele. Enamik reisijateveoettevõtteid suudavad nüüd vastu võtta ja valideerida teateid, mis sisaldavad pardale registreerimise osana andmeid reisivate isikute ESTA oleku kohta. Viisanõudest loobumise programmi raames Ameerika Ühendriikidesse sisenevate isikute, kellel on heakskiidetud reisiluba, passi ei lisata enam lahkumist kinnitavat rohelist I-94W kupongi.

Tagasi lehekülje algusse

 

Miks on viisanõudest loobumise programmi raames Ameerika Ühendriikidesse reisimisel vaja ESTA kaudu väljastatud reisiluba?

2007. aasta 9/11 komisjoni seaduse rakendamissoovitused (Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007) ning immigratsiooni ja kodakondsusseaduse (INA) lõige (parandatud kujul) 217 näevad ette, et siseriikliku julgeoleku ministeerium (DHS) rakendab elektroonilise reisiloa taotlemise süsteemi ja teisi meetmeid, et parandada viisanõudest loobumise programmi turvalisust. ESTA lisab täiendava turvakihi, mis võimaldab DHS-il enne reisi algust määratleda, kas reisiv isik on sobiv viisanõudest loobumise programmi raames Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks ja kas see on kooskõlas õiguskorra tagamise nõuetega ning täidab turvariski hindamise kriteeriumid.

Tagasi lehekülje algusse

 

Viisanõudest loobumise programm

Mis on viisanõudest loobumise programm?

Viisanõudest loobumise programm võimaldab teatud riikide kodanikel kas töö või puhkuse eesmärgil Ameerika Ühendriikidesse reisida ja seal kuni 90 päeva ilma viisata viibida. Viisanõudest loobumise programmi raames riiki sisenenud reisijad peavad andma nõusoleku kehtestatud piirangute vaidlustamise ja edasikaebamise õigusest loobumise kohta, vastavalt ekraanil Reisiloa taotlemine jaotises Õigustest loobumine toodud tingimustele. Vt jaotist Kellel on õigus taotleda viisavabadusprogrammi raames riiki sisenemist? täpsema teabe saamiseks.

Täiendava teabe leidmiseks vt immigratsiooni- ja kodakondsusseaduse § 217, 8 AÜK § 1187 ja 8 FMK § 217.

Tagasi lehekülje algusse

 

Millised riigid osalevad viisanõudest loobumise programmis?
Andorra
Austraalia
Austria
Belgia
Brunei
Tšiili
Tšehhi Vabariik
Taani
Eesti
Soome
Prantsusmaa
Saksamaa
Kreeka
Ungari
Island
Iirimaa
Itaalia
Jaapan
Läti
Liechtenstein
Leedu
Luksemburg
Monaco
Holland
Uus-Meremaa
Norra
Portugal
Malta Vabariik
San Marino
Singapur
Slovakkia
Sloveenia
Lõuna-Korea
Hispaania
Rootsi
Šveits
Taiwan[1]
Suurbritannia

Tagasi lehekülje algusse

 

Kellel on õigus taotleda viisanõudest loobumise programmi raames riiki sisenemist?

Teil on õigus taotleda viisanõudest loobumise programmi (Visa Waiver Program – VWP) raames riiki sisenemist, kui te:

Andorra
Austraalia
Austria
Belgia
Brunei
Tšiili
Tšehhi Vabariik
Taani
Eesti
Soome
Prantsusmaa
Saksamaa
Kreeka
Ungari
Island
Iirimaa
Itaalia
Jaapan
Läti
Liechtenstein
Leedu
Luksemburg
Monaco
Holland
Uus-Meremaa
Norra
Portugal
Malta Vabariik
San Marino
Singapur
Slovakkia
Sloveenia
Lõuna-Korea
Hispaania
Rootsi
Šveits
Taiwan[1]
Suurbritannia

Tagasi lehekülje algusse

 

Millised on viisanõudest loobumise programmi raames reisimiseks sobivale passile esitatavad nõuded?

Viisanõudest loobumise programmi (Visa Waiver Program) nõuded on järgmised.

ERAND: Viisanõudest loobumise programmis osaleda soovivad isikud, kes esitavad Ühendkuningriigi passi, peavad vastava õiguse olemasoluks omama piiramatut elamisõigust Inglismaal, Šotimaal, Walesis, Põhja-Iirimaal, Kanalisaartel ja Mani saarel.

ERAND: Sloveenia kodanikud võivad viisanõudest loobumise programmi (VWP) raames sisenemiseks kasutada ainult punaste kaantega Sloveenia passi.

ERAND: Alates 1. juulist 2009 peavad viisanõudest loobumise programmis osalevate riikide erakorralised või ajutised passid olema elektroonilised.

Tagasi lehekülje algusse

 

Millal ma pean Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks viisa muretsema?

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas viisanõudest loobumise programmi kasutamisel on halbu külgi?

Enne viisanõudest loobumise programmi kasutamist peate te olema teadlik kohaldatavatest tingimustest ja kaaluma hoolikalt oma võimalusi:

Tagasi lehekülje algusse

 

Mis juhtub siis, kui viisanõudest loobumise programmi raames reisiloa taotlejale ei anta riiki sisenemiseks luba?

Neid reisijaid, kes taotlevad reisiluba viisanõudest loobumise programmi raames ja keda otsustatakse Ameerika Ühendriikidesse mitte sisse lasta, ei lubata riiki ja nad saadetakse tagasi oma päritolumaale või kolmandasse riiki, kuhu reisijal on tagasisõidu pilet, selle transpordivahendi pardal, millega nad saabusid Ameerika Ühendriikidesse.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kust saab täiendavat teavet viisanõudest loobumise programmi kohta?

http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

www.travel.state.gov

Tagasi lehekülje algusse

 

Miks on viisanõudest loobumise programmi raames Ameerika Ühendriikidesse reisimisel vaja ESTA kaudu väljastatud reisiluba?

2007. aasta 9/11 komisjoni seaduse rakendamissoovitused (Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007) ning immigratsiooni ja kodakondsusseaduse (INA) lõige (parandatud kujul) 217 näevad ette, et siseriikliku julgeoleku ministeerium (DHS) rakendab elektroonilise reisiloa taotlemise süsteemi ja teisi meetmeid, et parandada viisanõudest loobumise programmi turvalisust. ESTA lisab täiendava turvakihi, mis võimaldab DHS-il enne reisi algust määratleda, kas reisiv isik on sobiv viisanõudest loobumise programmi raames Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks ja kas see on kooskõlas õiguskorra tagamise nõuetega ning täidab turvariski hindamise kriteeriumid.

Tagasi lehekülje algusse

 

Lisades need lisaküsimused, kas ESTA on nüüd samaväärne elektroonilise viisaga?

Ei. Nõuded mitteimmigrandist külastaja (B1/B2) viisa jaoks on, vastavalt Ameerika Ühendriikide põhikirjale, erinevad ja keerulisemad kui nõuded ESTA jaoks. B1/B2 viisa taotlejal tuleb enamasti teha intervjuu USA välisministeeriumi konsulaarametnikuga, esitada enne reisi oma biomeetrilised andmed ja pakkuda täiendavat biograafilist infot, mida ESTAs ei nõuta. Need nõuded ei eksisteeri viisavabadusprogrammiga reisijate jaoks ega eksisteeri ka uutes ESTA küsimustes.

Tagasi lehekülje algusse

 

Reisiloa taotlemine

Kuidas taotleda reisiluba Ameerika Ühendriikidesse?

Esimene samm: Täitke taotlus

Sisestage kõik nõutud andmed. Teil palutakse esitada: põhilist biograafilist informatsiooni; teavet teie viisavabadusprogrammiga seotud passi ja muude passide kohta; andmed teie praeguse või eelmise tööandja kohta; teie aadress ja kontaktisik USAs; kontaktisiku andmed ohuolukorra korral; ja krediitkaardi andmed. Teila palutakse vastata kaheksale turvalisusega seotud küsimusele. Teie grupi igal liikmel peab olema heakskiidetud reisiluba või viisa, olenemata vanusest ja sellest, kas nad on ka varem USAs reisinud.

Teine samm: Andke oma taotlus sisse

Kontrollige oma vastused üle. Vigade parandamiseks pöörduge taotluse juurde tagasi, vajutades nuppu Eelmine.

Kolmas samm: Salvestage oma taotluse number

Pärast taotluse esitamist väljastab süsteem taotluse numbri. Salvestage see taotluse number enda tarbeks. Kui soovite kontrollida oma taotluse olekut või taotlust värskendada, küsitakse teilt taotluse numbrit, passi numbrit ja sünnikuupäeva.

Neljas samm: Tasuge

Sisestage oma krediitkaardi andmed, et tasuda maksed, mis on ette nähtud 2009. aasta reisimise edendamise õigusaktiga.

Viies samm: Vaadake oma taotluse olekut

Enamikel juhtudel annab elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem taotluse oleku kohta vastuse kohe. Juhul, kui elektroonilise reisiloa taotluse töötlemiseks vajatakse rohkem aega, saadetakse vastus tavaliselt 72 tunni jooksul. Kui taotlus on menetlemisel, siis antakse teile juhised taotluse oleku hilisemaks kontrollimiseks. Elektroonilise reisiloa taotlemisel on võimalik saada üks kolmest alltoodud vastusest:

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas saaksite anda nõu teatud turvalisuse küsimustes?

"Kas mõni alljärgnev väide on teile kohaldatav?" küsimustest mõned võivad olla ebaselged, neid on selgitatud lähemalt:

n

Väli

Kirjeldus

Kas teil on füüsiline või vaimne häire; või olete narkootikumide kuritarvitaja või sõltlane; või teil on praegu mõni järgmistest haigustest:

 • Chancroid
 • Gonorröa
 • Granuloma Inguinale
 • Leepra, nakkav
 • Lymphogranuloma venereum
 • Süüfilis, nakkav
 • Aktiivne tuberkuloos

Haigused

Ühendriikide seaduste kohaselt, loetakse alljärgnevad haigused, rahvatervise seisukohast, nakkushaigusteks:

 • Chancroid
 • Gonorröa
 • Granuloma inguinale
 • Leepra, nakkav
 • Lymphogranuloma venereum
 • Süüfilis, nakkav faas
 • Aktiivne tuberkuloos

Füüsilised või vaimsed häired

Seoses füüsilise või vaimse puudega, vastake sellele küsimusele "Jah", kui:

(a) Teil on hetkel füüsiline või vaimne häire ja ajalugu käitumisega seotud häirega, mis võib tekitada või on tekitanud ohtu enda või teise varale, turvalisusele või heaolule; või

(b) Teil oli füüsiline või vaimne häire ja ajalugu käitumisega seotud häirega, mis tekitas ohtu teie või teiste varale, turvalisusele või heaolule ja see käitumine võib korduda või viia muu kahjuliku käitumiseni. Vastake "Ei", kui:

(a) Teil ei ole praegu füüsilist ega vaimset häiret; või

(b) Teil on/oli füüsiline või vaimne häire, ilma ajaloota käitumisega seotud häire, mis võib tekitada või on tekitanud ohtu enda või teise varale, turvalisusele või heaolule; või

(c) Teil on hetkel füüsiline või vaimne häire, kuid see ei ole tekitanud, ei tekita ohtu praegu ega ka tulevikus ei teie ega teiste varale, turvalisusele ega heaolule; või

(d) Teil oli füüsiline või vaimne häire ja käitumisega seotud häire, mis tekitas ohtu teie või teiste varale, turvalisusele või heaolule, kuid see käitumine käitumine tõenäoliselt ei kordu.

Uimastite tarvitajad ja narkosõltlased

Ameerika Ühendriikide seaduste kohaselt, ei pruugi isikud, kes on määratletud ravimite kuritarvitajateks või narkomaanideks, olla vastuvõetavad.

Täiendava teabe saamiseks, vaadake § 212(a)(1)(A) Immigration and Nationality Act ( Immigratsiooni- ja kodakondsusseadus) nr 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) ja Code of Federal Regulations'i vastavaid eeskirju.

On teid kunagi arreteeritud või süüdi mõistetud kuriteo eest, mis põhjustas suurt kahju varale, või tõsise kahju teisele isikule või omavalitsusorganile?

JA

Kas olete kunagi rikkunud seadust, valmistades, kasutades või jaotades illegaalseid narkootikumide?

See küsimus viitab kuritegudele, mis on moraalselt alatud. Need kuriteod on enamasti seotud tegevusega, mis on oma olemuselt alatud või kõlvatud ja vastuolus tunnustatud moraalieeskirjade ja kohustustega teistele inimeste ees või ühiskonna ees üldiselt. On tegureid, nagu näiteks seaduserikkuja vanus või seaduse rikkumise kuupäev, mis võib mõjutada seda, kas kuritegu peetakse Immigration and Nationality Act'i alusel moraalselt alatuks.

Täiendava teabe saamiseks, vaadake § 212(a)(2) Immigration and Nationality Act'i ( Immigratsiooni- ja kodakondsusseadus) nr 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) Immigration and Nationality Act'i ( Immigratsiooni- ja kodakondsusseadus) nr 8 U.S.C. § 1101(a)(43) ja Code of Federal Regulations'i (Föderaalsete Regulatsioonide Koodeksi) vastavaid eeskirju.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas reisijad peavad reisiloa paberile prindituna lennujaama kaasa võtma?

Ei. DHS edastab reisijateveoettevõtetele andmed reisiva isiku ESTA oleku kohta. Siiski soovitab DHS reisival isikul printida välja reisiloa taotlusele saadud vastus, et säilitada oma reisiloa taotluse numbrit ja teavet ESTA oleku kohta.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas see veebisait on turvaline ja privaatne?

Jah. Seda veebisaiti haldab Ameerika Ühendriikide valitsus ja siin kasutatakse teie poolt sisestatavale ja vaadatavale teabele volitamata ligipääsu takistamiseks eritehnoloogiat. Lisaks sellele tegutseb antud veebisait kooskõlas Ameerika Ühendriikide andmekaitseseaduses sätestatud eeskirjade ja määrustega ja käesoleva privaatsusavaldusega, et tagada teie andmete privaatsus.

Tagasi lehekülje algusse

 

Millised on nõuded arvutile ESTA kasutamisel, et taotleda reisiluba Ameerika Ühendriikidesse?

Arvuti konfiguratsioonile esitatavad miinimumnõuded on järgmised:

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas reisiv isik peab kunagi ESTA kaudu reisiluba uuesti taotlema?

Jah, esineb olukordi, mil on vajalik taotleda ESTA süsteemi kaudu uut reisiluba. Võimalik, et uus reisiluba on vajalik järgmistel asjaoludel:

Reisiluba väljastatakse tavaliselt kaheaastaseks perioodiks või kuni taotleja passi kehtivuskuupäevani, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. ESTA teeb kehtivustähtajad teatavaks taotluse heakskiitmisel. Seetõttu peab reisiv isik taotlema uut reisiluba, kui eelmine ESTA luba või taotleja pass aegub. Iga uue taotluse esitamisel kohaldatakse asjakohast töötlemistasu.

Tagasi lehekülje algusse

 

Minu reisiluba on kehtiv Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks, kuid aegub enne riigist lahkumist. Kas pean enne reisi taotlema uue reisiloa?

Ei. ESTA reisiluba peab olema kehtiv vaid Ameerika Ühendriikidesse saabumise hetkel.

Tagasi lehekülje algusse

 

Mis siis, kui mul on topeltkodakondsus, kuid minu mitte-viisavabadusprogrammiga pass on aegunud või mul ei ole selle riigi passi?

Kui teil on täiendavaid passid, sisestage oma viimases passis olev info. Seda ka juhul, kui teie pass on aegunud. Kui teil on topeltkodakondsus, kuid teil puudub teise riigi pass, siis valige rippmenüüst see riik, kuid jätke passi numbri väli tühjaks.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas mu ESTAst keeldutakse, kui jätan kohustusliku andmevälja täitmata?

Kõik kohustuslikud väljad tuleb ära täita. Kui ekslikult sisestatakse vale teave, siis sellega ei kaasne alati keeldumist, kuid sellega võib kaasneda manuaalne olukorda sekkumine (seega lisandub täiendav ajakulu), enne kui Tolli-ja Piirivalveamet taotlejale vastuse annab.

Tagasi lehekülje algusse

 

Miks vajame teie tööandja andmeid?

Immigration and Nationality Act'i ( Immigratsiooni- ja kodakondsusseaduse) paragrahvi 214b alusel, tuleb kõikidel inimestel tõestada, et nad ei kavatse USAsse immigreeruda ja vastavad külastaja või mitte-immigrandi staatusele. Teave töökoha kohta, aitab seda õiguslikku vastavust näidata.

Tagasi lehekülje algusse

 

Reisiloa uuendamine

Milliseid andmeid võin ma uuendada?

Enne elektroonilise loa taotluse esitamist koos vajaliku infoga makse teostamise kohta, saate värskendada kõiki rakenduse andmevälju, v.a passi numbrit ja passi väljastanud riiki. Peale taotluse esitamist koos vajaliku infoga makse teostamise kohta, saate värskendada vaid alljärgnevaid välju:

Tagasi lehekülje algusse

 

Mida peaksin tegema, kui minu passiandmed on muutunud?

Kui hangite uue passi või teie passi andmeid on muudetud, peate taotlema uut reisiluba ja tasuma vastavad maksud. Rubriigist Milliseid andmeid võin ma uuendada? leiate täieliku loendi nende andmete kohta, mida saab pärast taotluse esitamist uuendada.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kuidas saab taotleja parandada taotlusel esinevat viga?

Veebisait lubab taotlejal oma andmed läbi vaadata ja parandada enne taotluse sisestamist ja lubab ka passi numbri taaskinnitamist. Enne taotluse esitamist koos vajalike makseandmetega saate te parandada andmeid kõigis taotluse andmeväljades, kuid ei saa enam muuta passi numbrit ja passi väljastanud riiki. Kui taotleja passi- või eluloolistes andmetes leidub vigu, peab taotleja sisestama uue taotluse. Iga uue taotluse esitamisel kohaldatakse asjakohast töötlemistasu. Kõiki muid vigu võib parandada või muuta värskendusfunktsiooni kasutades. Kui reisiv isik tegi vea sobivust kontrollivatele küsimustele vastates, siis vt jaotist Selle taotluse kohta päringute või küsimuste esitamiseks klõpsake siin iga lehekülje allosas.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kuidas saab taotleja parandada passi väljastamise kuupäeva või passi kehtivuse kuupäeva pärast reisiloa taotlemist ESTA süsteemis?

Taotleja saab uuendada passi väljastamise kuupäeva või passi kehtivuse kuupäeva seni, kuni taotluse eest ei ole veel makstud. Kui taotleja poolt sisestatud passi väljastamise kuupäev või passi kehtivuse kuupäev on vale ja taotleja märkab seda pärast ESTA taotluse esitamist, peab ta taotlema uut reisiluba. Iga uue taotluse esitamisel kohaldatakse asjakohast töötlemistasu. Eelmine taotlus tühistatakse.

Tagasi lehekülje algusse

 

Mis juhtub, kui ma tahan uuendada oma taotlust, kuid mul ei ole taotluse numbrit?

Valige tervituslehel "Taotluse päring" valikust "Ühe või mitme isiku eelnevalt esitatud Ameerika Ühendriikide reisiloa pärimine ". Järgmises aknas valige õige nupp ühe või mitme taotluse valimiseks.

Ühe taotluse päring

1. Sisestage passi number ja sünnikuupäev.
2. Kui teate taotluse numbrit, sisestage ka see number. Kui te taotluse numbrit ei tea, sisestage perekonnanimi, eesnimi ja passi väljastanud riik.
3. Klõpsake Jätka.

Taotluste grupi päring

1. Taotluste grupi valimiseks on nõutav järgnev teave grupi esindaja* kohta: grupi ID, kontaktisiku perekonnanimi, kontaktisiku eesnimi , kontaktisiku sünnikuupäev ja kontaktisiku e-posti aadress.
2. Kui teil ei ole grupi ID-d, valige link "Ma ei tea oma grupi ID-d" ning see saadetakse e-posti aadressile, mida kasutati grupi loomisel.
3. Sisestage nõutav teave.
4. Klõpsake Jätka.

*Grupi kontaktisik – isik, kes esitas taotlused grupi reisijate eest.

**Igale üksikule taotlusele grupis on võimalik ligi pääseda kui vajutad Taotluse Leidmise lehel klahvile 'Leia Üks Taotlus'.

Tagasi lehekülje algusse

 

Reisiloa eest makstav tasu

Kas reisiluba on tasuline?

Jah, 2009. aasta reisimise edendamise õigusaktist lähtuvalt tuleb tasuda maks, mis koosneb kahest osast:

CBP ei vastuta täiendavate tasude eest, mis võidakse krediitkaardi väljastanud asutuse poolt tehingu eest maha arvata.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kuidas reisiloa eest maksta?

Kõik elektroonilise reisiloa eest tasutavad maksed tuleb teha krediitkaardiga. ESTA süsteem aktsepteerib praegu ainult järgmisi krediitkaarte: MasterCard, VISA, American Express ja Discover (JCB, Diners Club). Teie taotlust ei esitata töötlemiseks enne, kui on laekunud kõik makseandmed.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas ma saan ühe maksega tasuda kahe või enama taotluse eest?

Jah. Süsteem lubab maksta ühe maksega kahe või rohkema sisestatud taotluse eest korraga. Inimesed grupis ei ole kohustatud reisima koos.

Tagasi lehekülje algusse

 

Mitu taotlust on lubatud ühe maksega esitada?

Ühe maksega on võimalik korraga tasuda 50 taotluse eest. Grupi liikmed ei ole kohustatud reisima koos.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas ma saan esitada taotluse(d) ja tasuda nende eest hiljem?

Ühe taotluse eest tasumine:

Jah. Saate tasuda ühe taotluse eest 7 päeva jooksul arvates taotluse esitamisest.  Pärast seda muutub taotlus teile ligipääsmatuks.  Kui taotluse esitamisest on möödunud enam kui 7 päeva ja te ei ole makset sooritanud, peate esitama uue taotluse.

Mitme taotluse eest tasumine:

Jah. Kui kaks või enam taotlust esitatakse grupis, on grupi eest võimalik tasuda mis tahes ajal 7 päeva jooksul arvates gruppi teise taotluse esitamisest.  7 päeva möödudes muutuvad taotlused ja grupi ID teile ligipääsmatuks ning grupi kontaktisik peab need uuesti esitama.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas minu krediitkaardi andmete sisestamine on turvaline?

Jah. ESTA süsteem ei säilita teie krediitkaardi andmeid pärast tehingu toimumist.

Tagasi lehekülje algusse

 

Mitme taotluse esitamine

Kui maksan grupi kõigi taotluste eest korraga, kas kõigi taotluste ESTA olekut muudetakse sel juhul üheaegselt?

Jah.  Maksesumma ilmub, kui kõikidel taotlustel on olekuks "Reisiluba kinnitatud" või "Luba ei ole kinnitatud".  Kui mõni grupi taotlustest pöördub tagasi olekusse "Luba taotlemisel", peetakse makset kinni, kuni kõik grupi taotlused on kas heaks kiidetud või tagasi lükatud.    

Tagasi lehekülje algusse

 

Kuidas saan esitada mitut taotlust?

Enne taotluse eest maksmist pakutakse teile valikut "Lisa uus taotlus" või "Lisa tasumata taotlus".  Taotledes ESTA luba reisijate grupile, nõutakse taotlejalt, kellest saab sellisel juhul grupi kontaktisik, järgmise teabe esitamist:

Võimalik on lisada ka maksva organisatsiooni nimi, kuid see on vabatahtlik.

Tagasi lehekülje algusse

 

ESTA andmete privaatsus

Kuidas kaitseb Ameerika Ühendriikide valitsus ESTA andmete privaatsust ja kellel on neile andmetele juurdepääs?

Reisiloa taotlejate poolt ESTA veebisaidi kaudu esitatud andmed vastavad rangetele privaatsusnõuetele ja piirangutele, mida kasutatakse sarnaste reisimist jälgivate programmide juures. Ligipääs nendele andmetele on ainult isikutel, kellel on seda tulenevalt oma ametikohast vaja.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kui kaua säilitatakse reisiloa taotluse andmeid?

ESTA taotluse andmed jäävad aktiivseteks kuni aktsepteeritud ESTA taotluse kehtivusaja lõpuni, mis on üldiselt kaks aastat, või kuni reisiva isiku passi aegumiseni, sõltuvalt sellest, kumb esimesena aset leiab. DHS säilitab andmeid veel ühe aasta jooksul, seejärel arhiveeritakse need kaheteistkümneks aastaks, et tagada andmete kättesaadavus õiguskorra tagamise ja riigi julgeolekuhuvide kaitsmise või uurimistoimingute teostamise otstarbel. Kui andmed on arhiveeritud, vähendatakse veelgi nende ametnike arvu, kellel sellele teabele juurdepääs. Nende andmete säilitamine toimub kooskõlas CBP piirivalve operatiivüksustele ja piirikaitsemissioonile Kongressi poolt antud mandaadiga. Andmed, mis on seotud õiguskorra tagamiseks vajalike päringutega, CBP poolsete sammudega ettekirjutuste jõustamiseks ja/või vastavate uurimiste või juhtumitega, kaasa arvatud tagasilükatud ESTA taotlused, jäävad kättesaadavateks õiguskaitseks vajalike tegevuste vältel.

Kuna DHS läheb üle elektroonilisele vormile I-94W, asendavad ESTA taotluse andmed paberkandjal vormi I-94W andmeid. Nendel juhtudel, kui ESTA taotluse andmeid kasutatakse selle teabe asemel, mis koguti paberkandjal vormile I-94W, säilitatakse ESTA taotluse andmeid kooskõlas vormile I-94W kehtestatud säilitamisnõuetega 75 aastat.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas DHS jagab ESTA andmeid teistega?

ESTA poolt kogutud ja säilitatavaid andmeid võivad vajadusel kasutada teised DHS-i üksused lähtuvalt oma tööülesannetest.

Vastavalt kehtivatele lepingutele DHS-i ja riigidepartemangu (Department of State - DOS) vahel võib ESTA reisiloa taotlemisel esitatud andmeid jagada DOS-i konsulaarametnikega, et aidata neil langetada otsust viisa väljastamise kohta pärast seda, kui reisiloa taotlus on tagasi lükatud.

Andmeid võidakse jagada vastavate keskvalitsusasutuste, osariiklike asutuste, kohalike asutuste, hõimuesinduste ja valitsusasutustega või multilateraalsete valitsusasutustega uurimiste teostamise või süüdistuste koostamise eesmärgil seoses kehtivate õigusaktide, reeglite, määruste, korralduste või litsentside rikkumise või jõustamisega või juhtudel, kus DHS leiab, et saadav teave aitab ära hoida tsiviil- ja kriminaalseaduste rikkumisi. Peale selle võidakse andmeid jagada siis, kui DHS-il on alust arvata, et see teave on vajalik terrorismivastaste jõupingutuste tegemiseks või rahvuslikku või siseriiklikku turvalisust või rahvusvahelist kuritegevust puudutava teabe kogumiseks. Andmete ühiskasutamine toimub kooskõlas privaatsusseadusega (Privacy Act System of Records Notice), mis avaldati föderaalregistris 10. juunil 2008 ja on saadaval DHS-i veebisaidil.

Kuigi reisijateveoettevõtetele ei saadeta DHS-ile esitavate ESTA taotluste andmeid, jõuab nendeni teade reisija ESTA oleku kohta rakenduse Advance Passenger Information System (APIS) kaudu, mis ütleb, kas reisijal on ESTA reisiluba vaja ja kas luba on antud.

Tagasi lehekülje algusse

 

Reisimine pole lubatud

Mida peab reisija tegema, kui tal ei ole lubatud ESTA raames reisida?

Kui vastus reisiloa taotlusele on eitav, kuid te ei soovi oma reisiplaani muuta, siis külastage Ameerika Ühendriikide riigidepartemangu veebisaiti aadressil www.travel.state.gov, et viisa taotlemise kohta lisateavet saada. Reisiloa väljastamata jätmine keelustab reisimise ainult viisanõudest loobumise programmi raames ja see ei puuduta teie viisaga reisimist Ameerika Ühendriikidesse. Juhul, kui teile reisiluba ei väljastata, ei kuulu ESTA süsteemi otsuse vaidlustamine ühegi kohtu pädevusse.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kas reisija, kellel pole lubatud ESTA raames reisida, peab esitama uue taotluse?

Kui reisijal ei ole lubatud ESTA raames reisida ning vastavad asjaolud ei ole muutunud, lükatakse uus taotlus samuti tagasi. Reisija, kes ei vasta ESTA nõuetele, ei vasta ka viisanõudest loobumise programmi nõuetele ning peab taotlema mitte-immigrandi viisat Ameerika Ühendriikide saatkonnas või konsulaadis. Lisaks võib teistkordsel taotlemisel loa saamiseks valeandmete esitamise eest saada viisanõudest loobumise programmi raames alalise sissesõidukeelu Ameerika Ühendriikidesse.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kuidas saab reisija teada reisiloa väljastamisest keeldumise põhjuse?

DHS kasutab hoolikalt arendatud ESTA programmi, mis tagab, et tagasi lükatakse ainult nende isikute reisiloa taotlused, kellel ei ole õigust Ameerika Ühendriikidesse viisavabalt reisida või kes kujutavad endast ohtu õiguskaitsele või turvalisusele. Kuigi ESTA kodulehel on link, mis suunab edasi sisejulgeolekuministeeriumi reisijate kaebustega tegeleva osakonna juurde (Travel Redress Inquiry Program), ei ole mingit garantiid, et tagasi lükatud taotluse rahuldamise palve lahendaks viisanõudest loobumise programmi sobimatuse probleemi, mille tõttu taotleja ei saanud ESTA reisiluba.

Pidage meeles, et saatkonnad ega konsulaadid ei saa anda üksikasjalikku teavet selle kohta, miks ESTA taotlus tagasi lükati. Saatkonnad ja konsulaadid võivad töödelda mitte-immigrandi viisa saamise taotlusi, mis on aktsepteerimise korral ainsaks võimaluseks Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks nende isikute jaoks, kelle ESTA taotlus tagasi lükati.

Tagasi lehekülje algusse

 

Kui reisijale keelduti väljastamast reisiluba, kuid tal on vaja kohe reisida, kas siis on võimalik taotleda kiirviisat Ameerika Ühendriikide saatkonnas või konsulaadis?

Kahjuks ei saa riigidepartemang garanteerida kokkusaamist järgmisel päeval tulenevalt viisanõuete erinevustest. Teave kokkusaamiste kokkuleppimise protseduuri kohta on saadaval lähimas konsulaarpunktis või veebiaadressil www.travel.state.gov. Seega on reisivatel isikutel otstarbekas esitada ESTA taotlus piisavalt varakult enne kavandatavat reisi.

Tagasi lehekülje algusse

 

Minu grupp on lukustatud ja ma ei saa oma grupi ID kasutada, et ligi pääseda oma taotlusele. Kuidas ma saan ligi pääseda oma taotlusele?

Igale üksikule taotlusele grupis on võimalik ligi pääseda kui vajutad Taotluse Leidmise lehel klahvile 'Leia Üks Taotlus'.

Tagasi lehekülje algusse
[1] Seoses kõikide viidetega "riigile" või "riikidele" käesolevas dokumendis, on välja toodud, et Taiwani Suhete Seadus 1979, Pub. L. No. 96-8, Lõik 4( b)(1) tagab, et "Iga kord kui Ameerika Ühendriikide seadus seondub või viitab välisriike, rahvusi, valitsusi või sarnaseid eniteete, siis selle sisulised terminid ja seadused peavad olema rakendatud seoses Taiwaniga." 22 U.S.C. § 3303(b)(1). Vastavalt, kõik viited "riigile" või "riikidele" viisavabadusprogrammis volitatud seadusandluses, lõige 217 Migratsiooni ja Kodakondsusseaduses , 8 U.S.C. 1187, on loetud sisaldamaTaiwni. See on kooskõlas Ameerika Ühendriikide üks-Hiina poliisiga, mille alusel Ameerika Ühendriigid on alles hoidnud mitteametlikud suhted Taiwaniga alates 1979.